Στοιχεία από Κτηματολόγιο

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το Εθνικό Κτηματολόγιο διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  διαδικτυακές υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο    
  
Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Άντληση λίστας κτηματολογικών γραφείων (loadCadoffList)(ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
 • Ανάκτηση Τοπογραφικού Διαγράμματος με βάση τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.) (getDiagramReport)
 • Λήψη Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος  ( σε pdf)  με βάση το έτος πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και τον αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.)   (getAKDReport)

2.  Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από το Μητρώο του Εθνικού Κτηματολογίου (μόνο για Υπουργείο Οικονομικών)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Κτηματολογικών Εγγραφών Προσώπου με κριτήρια αναζήτησης τα οποία αφορούν τον δικαιούχο.(searchForBenKtimanet)
 • Λήψη Εκτύπωσης Κτηματολογικής Εγγραφής (pdf) (getReportForBenKtimanet)

3.  Υπηρεσία υποβολής αίτησης και ανάκτησης Πιστοποιητικών ΣΠΕΚ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Ανάκτηση βοηθητικών πινάκων για την υποβολή αίτησης και των διαφόρων αναζητήσεων(loadLutTablesKtimCer)
 • Αναζήτηση των διαθέσιμων αιτήσεων πιστοποιητικών(loadApplPistopsKtimCer)    
 • Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό(insertApplPistopKtimCer)
 • Ανάκτηση ενός πιστοποιητικού (μετά από υποβολή αίτησης)(getCertKtimCer)
 • Ανάκτηση όλων των οριστικών γραφείων(getCadoffsOristKtimCer)
 • Ανάκτηση των γραφείων που έχουν συγχωνευτεί σε συγκεκριμένο οριστικό γραφείο(getCadoffParentsKtimCer)

4. Υπηρεσία λήψης στοιχείων και διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Ενημέρωση πεδίου προτεραιότητας σε υφιστάμενη αίτηση στο ΣΠΕΚ (updateApplPriority)
 • Λήψη ενεργών κτηματολογικών γραφείων (getCadoffs)
 • Επιστροφή της κατάστασης μιας αίτησης (applStatus)
 • Λήψη ιδιοκτητών με βάση ένα συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (kaekProperties)
 • Λήψη Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου με βάση τις συντεταγμένες Χ και Υ (kaekFromXY)
 • Λήψη properties, διευθύνσεων και κτιρίων/παρακολουθημάτων ενός ακινήτου (kaekPropertiesExtended)
 • Λήψη γεωμετρίας ΚΑΕΚ με βάση ένα συγκεκριμένο ΚΑΕΚ (kaekGeometry)
 • Λήψη λίστας ακινήτων με κωδικούς ακινήτων και ποσοστά ιδιοκτησία επί αυτών με βάση τον ΑΦΜ ενός πολίτη (ownerProps)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου από Κτηματολόγιο» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5666/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων από το Σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου» στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το Πρόγραμμα "Σπίτι μου"» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5680/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού  Προσώπου από Κτηματολόγιο» του Κτηματολογίου στο πληροφοριακό σύστημα «Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (50992/27-11-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23935/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία από Κτηματολόγιο - Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (6989/24-2-2022  ΨΣΑΖ46ΜΤΛΠ-ΚΡΩ)

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων από το Σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου» στο πληροφοριακό σύστημα «Gov.gr Wallet» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (23095/28-6-2024) (Β΄3896)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων από το Σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου» στο πληροφοριακό σύστημα «Smart Readiness 2» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20989/13-6-2024) (Β΄3500)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21201/14-6-2024) (Β΄3473)

  • Διάθεση επιπλέον μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων από το Σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου» στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το Πρόγραμμα "Σπίτι μου"» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12425/5-4-2024) (2255/16-4-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων από το Σύστημα Εθνικού Κτηματολογίου» στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το Πρόγραμμα "Σπίτι μου"» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 801/10-1-2024) (Β΄164/15-1-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου από Κτηματολόγιο» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 50437/22-11-2023) (Β΄6669/27-11-2023)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου από Κτηματολόγιο» του Κτηματολογίου στο πληροφοριακό σύστημα «Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 42910/2-10-2023) (Β΄5853/6-10-2023)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32139/21-7-2022) (Β΄ 3973)

  • Διάθεση ws “Στοιχεία από Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από Κτηματολόγιο” στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2057/19.1.2022) (Β΄ 322/1-2-2022)