Στοιχεία από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Αναζήτηση με βάση το ID του ιδιοκτήτη (petSearchAnimalMulti), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς   με βάση τον ΑΦΜ ή ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου ή άλλο αναγνωριστικό (π.χ. ΑΜΚΑ) του ιδιοκτήτη

 • Αναζήτηση ζώου με βάση το microchip (petSearchAnimalMc), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς, με βάση τον αριθμό microchip

 • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση τον ΑΦΜ (petSearchOwnerByAfm), η οποία επιστρέφει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη

 • Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια (petSearchOwnerByName), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη και καρτέλας ζώων  που έχει ή είχε στην κατοχή του, με βάση το ονοματεπώνυμο, δήμο, έτος γέννησης ιδιοκτήτη και το microchip

 • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση το microchip (petSearchOwnerByMicrochip), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη, με βάση τον αριθμό microchip

 • Λήψη λίστας Δήμων (Πόλεων)  (petGetCities), η οποία επιστρέφει τη λίστα δήμων (πόλεων) όπως είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Λήψη λίστας ιστορικού ιδιοκτητών (petGetOwnersListByMicrochip), η οποία επιστρέφει τη λίστα ιστορικού ιδιοκτητών (στοιχείων ζώων και ιδιοκτητών) με βάση τον κωδικό microchip

2.  Υπηρεσία υπολογισμού χρόνου μετάκλησης αλλοδαπών εργατών γης

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος -  λειτουργία:  

 • Υπολογισμός ημερών απασχόλησης μεταναστών εργατών γης με βάση τον ΑΦΜ (getForeignWorkersDays)

3.  Υπηρεσία Καλλιεργητών Βιομηχανικής Κάνναβης

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Λήψη λίστας όλων των ποικιλιών καταλόγου (hempStrains)
 • Συνδυαστική αναζήτηση (hempSearch)
 • Αναζήτηση Καλλιεργητών σε Δήμο με βάση το ID του Δήμου (hempProducers)
 • Αναζήτηση στοιχείων Καλλιεργητή με βάση τον ΑΦΜ του Καλλιεργητή (hempProducerInfo)
 • Αναζήτηση αγροτεμαχίων Καλλιεργητή με βάση τον ΑΦΜ του Καλλιεργητή (hempPlots)
 • Λήψη λίστας όλων των Δήμων του αρχείου (hempMunicipalities)

4. Στοιχεία για τις δραστηριότητες υπαίθριου εμπορίου

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων για τις δραστηριότητες υπαίθριου εμπορίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για Υπουργείο Εμπορίου)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Άντληση στοιχείων για τις οργανώσεις/ομάδες παραγωγών (orgparInfoOutTrade)
 • Άντληση στοιχείων (βεβαίωση εγγραφής) από το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)(menoInfoOutTrade)
 • Άντληση στοιχείων (βεβαίωση εγγραφής) από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)(maaeInfoOutTrade)
 • Άντληση στοιχείων (βεβαίωση εγγραφής) από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.)(khmoInfoOutTrade)
 • Άντληση στοιχείων (βεβαίωση εγγραφής) από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.) (emasInfoOutTrade)
 • Άντληση στοιχείων για τους μελισσοκόμους (beeafmInfoOutTrade)

5. Στοιχεία από το Μελισσοκομικό μητρώο και τις πληρωμές Μελισσοκόμων

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Μελισσοκομικό μητρώο & τις πληρωμές Μελισσοκόμων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για ΟΠΕΚΕΠΕ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων πληρωμών Μελισσοκόμων με βάση τον ΑΦΜ ή τον Κωδικό Μελισσοκομικού Μητρώου (beekeepPayments)
 • Λήψη στοιχείων από το Μελισσοκομικό μητρώο με βάση τον ΑΦΜ ή τον Κωδικό Μελισσοκομικού Μητρώου (beekeepCredReg)

6. Στοιχεία Πληρωμών Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων πληρωμών αναδιάρθρωσης αμπελώνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για ΟΠΕΚΕΠΕ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων πληρωμών αναδιάρθρωσης αμπελώνων με βάση τον ΑΦΜ και το έτος (getVinepayInfo)

7. Διάθεση Στοιχείων Ζωικού Κεφαλαίου από το ΟΠΣ Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου από το ΟΠΣ Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για ΟΠΕΚΕΠΕ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη λίστας με Εγγραφές για Συγκεκριμένο Ενώτιο (opkpvetSimansi)
 • Λήψη λίστας με Εκμεταλλεύσεις Αιγοπροβάτων (opkpvetSheep)
 • Λήψη λίστας με Εκμεταλλεύσεις Βοοειδών (opkpvetCattle)

8. Στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ)

Υπηρεσία λήψης στοιχείων από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος -  λειτουργία:  

 • Αναζήτηση στοιχείων από το ΜΑΑΕ με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (getMaaeInfoByAfm)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΑΔΑ: 6Ζ7Ι46ΜΤΛΠ-ΕΣΟ


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3950/31-1-2023) (ΦΕΚ 525/3-2-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (ΥΑ 34148/4-12-2020(Β΄ 5496)