Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. «Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας» , η οποία παρέχει τα στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ  (getEduDept) με βάση τον κωδικό κατηγορίας τμημάτων και προαιρετικά το λεκτικό φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων, η οποία επιστρέφει στοιχεία για όλα τα τμήματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από το Υπουργείο Παιδείας.

2. «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας», η οποία παρέχει τα στοιχεία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Λήψη στοιχείων Ακαδημαϊκής ταυτότητας με βάση τον ΑΜΚΑ (inspectAcademicAmka) η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον ΑΜΚΑ
 • Λήψη βασικών στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidBasic) η οποία επιστρέφει τα βασικά στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Λήψη πλήρων στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidFull) η οποία επιστρέφει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Λήψη εκτεταμένων πληροφοριών Φοιτητή/Ακαδημαϊκού/Ερευνητή με φωτογραφία (inspectAcademicIdFullPhoto)

3. «Λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για καταρτιζόμενους που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Έλεγχος εγγραφής - ανανέωσης εγγραφής ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentIsActive) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή συνδυασμό ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Έλεγχος αποφοίτησης - ειδικότητας ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentHasVek) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή  συνδυασμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Λήψη πλήρων στοιχείων καταρτιζόμενου (iekStudentDetail) με βάση τον ΑΜΚΑ και το έτος φοίτησης, η οποία επιστρέφει όλα τα στοιχεία του καταρτιζόμενου για το συγκεκριμένο έτος φοίτησης

4. «Άδειες λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ. και Κολλεγίων και Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για τις εν ενεργεία άδειες λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), Κολλεγίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη αναλυτικών στοιχείων μιας ενεργής άδειας λειτουργείας Κ.Δ.Β.Μ., Κολλεγίου ή Ι.Ε.Κ., (getLicInfoByCertCode), η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον κωδικό της άδειας
 • Λήψη πίνακα στοιχείων ενεργής άδειας λειτουργίας ΚΔΒΜ, Κολλεγίου ή ΙΕΚ με βάση τον ΑΦΜ παρόχου (getLicInfoByAfm)

5. Υπηρεσία Λήψης στοιχείων για πτυχία-τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη στοιχείων για πτυχία-τίτλους σπουδών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (getDiplomaInfo)
 • Λήψη λεπτομερειών πράξης από τον ΔΟΑΤΑΠ (doatapGetPraxisDetails)
 • Λήψη πράξεων που έχουν εκδοθεί για ένα Φυσικό Πρόσωπο από τον ΔΟΑΤΑΠ (doatapGetPraxis)

6. Λήψη Πανεπιστημιακών Βεβαιώσεων από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Υπηρεσία λήψης πανεπιστημιακών βεβαιώσεων από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα μέσω του GOV.GR (μόνο για το GOV.GR)

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Λήψη στοιχείων βεβαίωσης σπουδών (studies)
 • Λήψη εγγράφου "Παράρτημα Διπλώματος" (diplomaSupplementFetch)
 • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού τύπου "Παράρτημα Διπλώματος" (diplomaSupplement)

7. Παροχή βαθμολογικών δεδομένων μαθητών

Υπηρεσία παροχής βαθμολογικών δεδομένων μαθητών

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Αποστολή των βαθμολογικών δεδομένων μαθητών στο τρέχον σχολικό έτος (getStudentGrades)

8. Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους Σ.Α.Ε.Κ.

Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Σ.Α.Ε.Κ. (Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Υγείας

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.GR (iekStudentVevaiosi)
 • Έλεγχος εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής καταρτιζόμενου Σ.Α.Ε.Κ. σε εξάμηνο φοίτησης (iekStudentIsActive)
 • Έλεγχος κατοχής Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) (iekStudentHasVek)
 • Λήψη βασικών στοιχείων καταρτιζόμενου σε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. του Υπ. Παιδείας (iekStudentDetail)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» και «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42018/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του ΚΕΔ  της ΓΓΠΣΔΔ (19736/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20804/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20798/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα II – δικαιούχοι» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20795/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» και «Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας / Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (e-ΕΦΚΑ)  [6ΒΧΔ46ΜΤΛΠ-Ψ0Ε]

 • Έγκριση διάθεσης ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22837/27-6-2024) (Β΄3834)

 • Διάθεση επιπλέον μεθόδων της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψης στοιχείων για πτυχία-τίτλους σπουδών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα» στο πληροφοριακό σύστημα «Gov.gr Wallet» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22839/27-6-2024) (Β΄3833)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας» στο πληροφοριακό σύστημα «Gov.gr Wallet» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22847/27-6-2024) (Β΄3780)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» και «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 35725/3-8-2023) (ΦΕΚ 4957/7-8-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18875/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2353/12-4-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 41855/14-10-2022) (ΦΕΚ 5379)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα II – δικαιούχοι» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33634/3-8-2022) (ΦΕΚ 4182)

 • Διάθεση της ws “Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος” στον e-ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)
 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΥΑ 30746/17-3-2021) (ΦΕΚ 1046/2021)