Βonus services

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία επιδόματος ορεινών/μειονεκτικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  

Η υπηρεσία παρέχεται προς χρήση από την Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Η διαλειτουργικότητα διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλούνται φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και διατίθενται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • υποβολή αίτησης για άντληση φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών (getMountainAllowance)

2.  Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία  στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΕΡΓΑΝΗ

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • έλεγχος αν ο ΑΦΜ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για ένα συγκεκριμένο μήνα(checkEmpMechanism)

3.  Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ  διαθέτει την υπηρεσία στο Υπουργείο Τουρισμού. 

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2023" (getTourismIncome2023)
 • βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2022" (getTourismIncome2022)
 • βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020 - 2021" (getTourismIncome)

4.  Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία στην ΕΕΤΑΑ.  

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • λήψη στοιχείων (από την ΑΑΔΕ) για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς (getNurserySchoolInfo)

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση καυσίμων (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την επιδότηση καυσίμων (getFuelSubsidyProfile)

6.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση χρημάτων ρεύματος - PowerPass (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη μεταβολών κατοικίας για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass (getPowerPassResidenceMods)
 • Λήψη στοιχείων για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass (getPowerPassProfile)

7.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες Φυσικών Καταστροφών

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση στους σεισμοπαθείς της Σάμου και πληγέντες από πλημμύρες ή πυρκαγιές (Εύβοια-Θεσσαλία-Έβρος)
Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας (getEviaSamosPassProfile)
 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από πλημμύρες ή πυρκαγιές (Εύβοια-Θεσσαλία-Έβρος)   (2023) (getEviaPassProfile2023)

8. Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (μόνο για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το έντυπο Ε1 για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (getProfileE1MinDevInfo)

9. Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (μόνο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (getMarketPassProfile)
 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (βοηθητική λειτουργία) (getMarketPassHelpProfile)
 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης 2023 για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (getMarketPassProfile2023)
 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης 2023 για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (βοηθητική λειτουργία) (getMarketPassHelpProfile2023)

10. Στοιχεία από τη Φορολ. Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων υπερηλίκων

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την υποστήριξη της πλατφόρμας Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων (μόνο για ΟΠΕΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Έλεγχος εμπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης (getTwelveYearsSha)
 • Έλεγχος μισθωτηρίων που έχει στο όνομά του ο αιτών και λήψη λίστας μισθωτηρίων στο όνομα του αιτούντος για το δοθέν φορολογικό έτος (getMisthwthrioSha)
 • Λήψη λίστας ακινήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία (getKyriaKatoikiaSha)
 • Ανάκτηση οικογενειακού εισοδήματος από τόκους για το δοθέν φορολογικό έτος(getInterestSha)
 • Υπολογισμός συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και αξίας κινητής περιουσίας για τη χορήγηση επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς Βορειοηπειρώτες (getIncomeMobValueExpatSha)
 • Έλεγχος φιλοξενίας τρίτου προσώπου από τον δικαιούχο (getFiloxSha)
 • Ένδειξη εισοδήματος από μισθωτή εργασία για το δοθέν φορολογικό έτος (getEndeixhEisodhmaSha)
 • Υπολογισμός φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος για το δοθέν φορολογικό έτος (getEisodhmaSha)
 • Υπολογισμός συνολικού ατομικού εισοδήματος και αξίας κινητής περιουσίας για τη χορήγηση επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς Βορειοηπειρώτες (getIncomeMobValueExpatSha2024)

11. Άντληση IBAN για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Άντληση IBAN για συγκεκριμένο ΑΦΜ (getIbanInfo)