Στοιχεία από Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Δικαιοσύνης  παρέχει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου από Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γενική υπηρεσία για όλους τους φορείς του Δημοσίου)    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αποστολή αιτήματος από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης(sendPorRequestGen)
 • Λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου (για αίτημα που έχει προηγουμένως υποβληθεί με την (sendPorRequestGen)(sendAPMGen)
 • Ενημέρωση λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου για συγκεκριμένο αίτημα (ΜΟΝΟ για το Υπ. Δικαιοσύνης)(notifyAPMGen)
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης ενός αιτήματος(getRequestStatusGen)

2. Στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα "Ποινικού Μητρώου"(μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αίτημα από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης(sendPorRequest
 • Παρακολούθηση  της Εξέλιξης ενός Αιτήματος που έχει υποβληθεί (getRequestStatus)
 • Λήψη αντιγράφου ποινικού μητρώου (sendAPM)
 • Αποστολή αντιγράφου ποινικού μητρώου για συγκεκριμένο αίτημα από το Υπ. Δικαιοσύνης (notifyAPM)

3. Υπηρεσία Στοιχείων Δικαστικών Επιμελητών από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Συγκεκριμένα παρέχεται η  παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων δικαστικών επιμελητών με βάση τον ΑΦΜ ή τον αριθμό μητρώου (getBailiffInfo)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10707/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δικαστικών Επιμελητών» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5664/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας "Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου" στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη δράση "Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (ν.4738/2020)", μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (47514/2-11-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18841/10-4-2023)

 • Διάθεση ws στο Π.Σ.«Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr»  (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ / 23-6-2021)


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5839/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δικαστικών Επιμελητών» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 1005/11-1-2024) (Β΄169/15-1-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας "Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου" στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη δράση "Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (ν.4738/2020)", μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 42900/2-10-2023) (ΦΕΚ 5768/4-10-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50209/30-11-2022) (ΦΕΚ 6149/5-12-2022)

 • Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)  KYA 9317/31-3-2021 (ΦΕΚ 1250/2021)