Στοιχεία ΑΜΚΑ από ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.Υπηρεσία Στοιχεία ΑΜΚΑ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Στοιχείων Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών με βάση τον ΑΜΚΑ (amka2data).

 • Αναζήτηση  ΑΜΚΑ  Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών με βάση τα Στοιχεία Φυσικού Προσώπου (data2amka).

 • Αναζήτηση στοιχείων αλλοδαπών  με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού) με βάση τον ΑΜΚΑ (amka2dataE).

 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων αλλοδαπών  με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ  με βάση τον ΑΜΚΑ (amka2dataLE).

 • Αναζήτηση  ΑΜΚΑ  Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών με  βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  -ΑΦΜ (afm2data).

2. Υπηρεσία «Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου ή στενού συγγενικού προσώπου»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου ή συγγενικού προσώπου (ComfirmRelAmka)

Η μέθοδος-λειτουργία επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ τέκνου ή στενού συγγενικού προσώπου με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα.

 • Eπιβεβαίωση ΑΜΚΑ ενός ή περισσότερων συγγενικών προσώπων με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα (confirmRelAmkaMultiple)

Η μέθοδος-λειτουργία επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ ενός ή περισσότερων συγγενικών προσώπων με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα.

3.  Υπηρεσία «Ασφαλιστική Ικανότητα (για συνταγογράφηση)»

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

 • Επιστροφή του δικαιώματος παροχών υγείας (Ασφαλιστική Ικανότητα) ενός δικαιούχου για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (entryPoint3), με την οποία παρέχεται η πληροφορία για δικαιούχο ή μη  ασφαλιστικής ικανότητας  (δικαίωμα σε παροχές υγείας).

4.  «Υπηρεσία αναρρωτικών αδειών»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λήψη Ιατρικής Γνωμάτευσης με κωδικό γνωμάτευσης ή στοιχεία  (getMedicalOpinion)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί άντληση ιατρικής γνωμάτευσης  με κωδικό  ή στοιχεία γνωμάτευσης.

 • Προώθηση Υ.Α.Α.  (Υπόθεσης Αναρρωτικής Άδειας)  στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση  (createMedicalYAA)

Η μέθοδος-λειτουργία προωθεί  ΥΑΑ στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για να ελεγχθεί από Υγειονομική Επιτροπή.

 • Ενημέρωση/ ακύρωση στοιχείων ανάθεσης Υ.Α.Α. σε Υγειονομική Επιτροπή (updateMedicalYAA)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί  ενημέρωση στοιχείων ανάθεσης ή ακύρωση  ΥΑΑ σε Υγειονομική Επιτροπή.

5.  Υπηρεσία «Ενημέρωση Φακέλου Υγείας με τα στοιχεία γέννησης»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Καταχώρηση των στοιχείων γέννησης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (dhbBirthInfoInsert)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αρχική  καταχώρηση των στοιχείων γέννησης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

 • Ενημέρωση των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (dhbBirthInfoUpdate)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί ενημέρωση των αρχικών στοιχείων γέννησης που καταχωρήθηκαν στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

6.  Υπηρεσία «Στοιχεία ΠΑΑΥΠΑ»

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω  μέθοδος-λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων ΠΑΑΥΠΑ με βάση τον ΠΑΑΥΠΑ αλλοδαπού και την ημερομηνία αναζήτησης (getPaaypaInfo)

Η μέθοδος-λειτουργία επιστρέφει τα στοιχεία  ΠΑΑΥΠΑ  αλλοδαπού με βάση τον ΠΑΑΥΠΑ του αλλοδαπού και την ημερομηνία αναζήτησης καταχώρηση των στοιχείων γέννησης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

7.  «Υπηρεσία απόδοσης ΑΜΚΑ  κατά τη γέννηση παιδιού»  (Ειδικού σκοπού- μόνο για το Υπουργείο Εσωτερικών)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω  μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λήψη Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη γέννηση παιδιού (retrieveAmkaByBirth) 

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί λήψη  Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΑΜΚΑ)  κατά τη γέννηση ενός παιδιού, με βάση τον Αριθμό Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και άλλες παραμέτρους  εισόδου.

 • Αποστολή στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μεταβολών/διορθώσεων πράξεων και διαγραφών μεταβολών/διορθώσεων που προκύπτουν σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις  (sendBirthModificationIdika)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί  αποστολή στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  μεταβολών/διορθώσεων πράξεων και διαγραφών μεταβολών/διορθώσεων που προκύπτουν σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις.

8.  «Υπηρεσία αναζήτησης πιστοποιητικών θανάτου»

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω  μέθοδος-λειτουργία:

 • Αναζήτηση πιστοποιητικού θανάτου με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον κωδικό πιστοποιητικού  (searchDeathCertificate)

Η μέθοδος-λειτουργία  πραγματοποιεί  αναζήτηση πιστοποιητικού θανάτου με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον κωδικό πιστοποιητικού  θανάτου από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

9.  Ασφαλιστικές Οφειλές από ΗΔΙΚΑ (πιλοτικό)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω  μέθοδος-λειτουργία:

 • Έλεγχος για Οφειλές σε Ασφαλιστικούς Φορείς (checkOfeilesSimp)

 • Έλεγχος για Οφειλές σε Ασφαλιστικούς Φορείς (αναλυτικό) (checkOfeiles)