Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης

Εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης από τον οικείο Δήμο εγγραφής σας στην Ελλάδα.