Χορήγηση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και Χορήγηση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, ενώ δύναται να υποστηριχθούν σε ερωτήματα που αφορούν την αίτησή τους η οποία έχει ήδη εκκινήσει στις πλατφόρμες της ΕΓΔΙΧ: α) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, β) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη, και γ) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη. 
Ειδικότερα στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να παραστεί ο αιτών, ή/και ο σύμβουλός του, ο οποίος έχει ήδη δηλωθεί/εξουσιοδοτηθεί/οριστικοποιηθεί στη σχετική αίτησή του στις ανωτέρω  πλατφόρμες του ν. 4738/2020.