Χορήγηση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και Χορήγηση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, ενώ δύναται να υποστηριχθούν σε ερωτήματα που αφορούν την αίτησή τους η οποία έχει ήδη εκκινήσει στις πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ:

α) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, ή/και

β) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα), ή

γ) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη (από 01/08/2023 δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέας αίτησης στην πλατφόρμα, καθώς και η ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη, λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος επιδότησης).

Ειδικότερα, το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς, όμως στο ραντεβού (τηλεφωνικό ή με τηλεδιάσκεψη) θα πρέπει να παραστεί ο αιτών την κράτηση, σύμφωνα με τον ρόλο που έχει επιλέξει και που έχει ήδη δηλωθεί ή εξουσιοδοτηθεί και οριστικοποιηθεί στη σχετική αίτησή του στις ανωτέρω  αναφερόμενες πλατφόρμες του ν. 4738/2020.