Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους είναι οι ακόλουθοι:

1. Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδομές που διαχειρίζεται η Διεύθυνση, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογισμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επίβουλες και κακόβουλες επεμβάσεις και η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές ή/και πληροφοριακά συστήματα στις εν λόγω κεντρικές υποδομές.

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

(α) Τμήμα Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων,

(β) Τμήμα Β’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων,

(γ) Τμήμα Γ’- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού και

(δ) Τμήμα Δ’ - Διαχείρισης Δικτύων Δημόσιας Διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α΄ - Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών,  Λειτουργικών Συστημάτων  και Δικτύων με αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού, καθώς και περιφερειακών servers, του κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SAN, NAS), και του εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά υπολογιστικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού των υπολογιστικών κέντρων ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery sites),

(β) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων, του λογισμικού της εικονικοποίησης των συστημάτων, του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού της διαχείρισης των κεντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας, της τήρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών μηχανών (file systems και full system backup),

(γ) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού και του δικτυακού εξοπλισμού ασφάλειας και δομημένης καλωδίωσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(δ) τον σχεδιασμό (σε συνεργασία με το Τμήμα Γ’ της ίδιας Διεύθυνσης) του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών

(ε) την εισήγηση για άδεια χορήγησης εξαίρεσης από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

(στ) τη διαχείριση και την επικαιροποίηση του πληροφοριακού συστήματος «Υποβολής αιτημάτων προμήθειας εξοπλισμού και αδειών λογισμικού» και

(ζ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διατήρηση του Μητρώου Εξοπλισμού της Δημόσιας Διοίκησης και την επικαιροποίησή του.

(β) Τμήμα Β΄ - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων με αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (Middleware) που αφορά στον Web και στον Application server, στο λογισμικό LDAP, στο λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal), στο Λογισμικό Software Distribution αλλά και κάθε άλλο middleware λογισμικό,

(β) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και

(γ) την εισήγηση για άδεια χορήγησης εξαίρεσης από την απαγόρευση προμήθειας νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

γ) Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού με αρμοδιότητες:

(α) την κατανομή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(β) την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας,

(γ) το σχεδιασμό, τη διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση του περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού,

(δ) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση των περιφερειακών servers (σε συνεργασία με το Τμήμα Α’ της ίδιας Διεύθυνσης),

(ε) τη σύνταξη προδιαγραφών δομημένης καλωδίωσης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (παθητικά στοιχεία εξοπλισμού) και δικτυακού εξοπλισμού (switches) περιφερειακών κτιρίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων,

(στ) τον σχεδιασμό (σε συνεργασία με το Τμήμα Α’ της ίδιας Διεύθυνσης), τη διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών, (ζ) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υποδομής Active Directory,

(η) τη διαχείριση συστήματος παρακολούθησης παγίων εξοπλισμού (asset Management) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας,

(θ) την εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρμογών θέσεων εργασίας,

(ι) τη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας των κτιρίων των περιφερειακών υποδομών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(ια) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιβ) την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιγ) την επίλυση προβλημάτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδομές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών και την επιτόπια εκπαίδευση του χρήστη,

(ιδ) τη σύνταξη προδιαγραφών για τον περιφερειακό εξοπλισμό (PC, printers, plotters, fax, πολυμηχανήματα, δομημένη καλωδίωση, περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού) και

(ιε) την επιτόπια επισκόπηση και τη σύνταξη εκθέσεων αποτύπωσης δομημένης καλωδίωσης. Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει το Τμήμα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος.

(δ) Τμήμα Δ΄ - Διαχείρισης Δικτύων Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, επιχειρησιακή και τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΔΔΤ, κ.ά.),

(β) την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Δημόσια Διοίκηση, σε συνεργασία με τις άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(γ) τον συντονισμό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης,

(δ) την παρακολούθηση ένταξης όλων των φορέων του δημοσίου στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα,

(ε) την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς τηλεπικοινωνιών και την εισήγηση για την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα,

(στ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ), σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(ζ) την παρακολούθηση και την τεχνική διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ασφάλειας που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον προβλέπεται από σχετικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας,

(η) τη συνεργασία με το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων του Ε.ΣΥ.Π. στο πλαίσιο του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και (θ) τη διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.