Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής:

(α) η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων / έργων και προγραμμάτων,

(β) ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής,

(γ) η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων,

(δ) η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων / έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, συνεργαζόμενο με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους των Υπουργείων και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλλει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Γραμματέα στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων,

(ε) η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών κατά τον σχεδιασμό πράξεων / δράσεων / έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο των εν λόγω Υπουργείων στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων / δράσεων / έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,

(στ) η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των πράξεων / δράσεων / έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,

(ζ) η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων / έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,

(η) η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προς τις υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων,

(θ) ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων / έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία, καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση τόσο των νέων πράξεων / έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής όσο και των αιτημάτων όλων των δράσεων, σε συνεργασία με τις κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τον εκάστοτε συμφωνημένο προγραμματισμό της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. πριν την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,

(ι) η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και των πράξεων / έργων Πληροφορικής, Επικοινωνιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών,

(ια) η μέριμνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων / έργων, στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,

(ιβ) η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

(ιγ) η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών,

(ιδ) η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων / έργων.