Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Γ.Δ.Υ.Π.Ε.) είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις ως εξής:

 •     Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.
 •     Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

 

A.  Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. είναι οι ακόλουθοι :

 • Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών
 •     Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.
 • Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η παροχή υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέματα.

     

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄ - Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών
 2. Τμήμα Β΄ - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών
 3. Τμήμα Γ΄ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης
 4. Τμήμα Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών.

 
Β.   Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους είναι οι ακόλουθοι :

 • Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδομές που διαχειρίζεται η Διεύθυνση.
 • Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογισμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.
 • Η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επίβουλες και κακόβουλες επεμβάσεις.
 • Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Οικονομικών, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές ή/και πληροφοριακά συστήματα στις εν λόγω κεντρικές υποδομές.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους  διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων
 3. Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού.