Στοιχεία από Μητρώο Πλοίων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει υλοποιήσει για  χρήση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων 

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση πλοίου με βάση τον Αριθμό Μητρώου (ship ID) (displayShipByEntityId)

Επιστρέφει την πλήρη τρέχουσα εικόνα του πλοίου στο μητρώο, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του πλοίου,

 • Αναζήτηση και λήψη συνοπτικών στοιχείων πλοίων με βάση τον ΑΦΜ πλοιοκτήτη, τον ΑΦΜ εφοπλισμού ή τον ΑΜΥΕΝ (getShipsList)

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων και επιστρέφει λίστα εγγραφών με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη). Η λίστα περιέχει συνοπτικά στοιχεία των πλοίων που προέκυψαν από την αναζήτηση. Στην υπηρεσία πρέπει να δοθεί υποχρεωτικά ο αριθμός σελίδας των αποτελεσμάτων (πεδίο εισόδου page).

 • Λήψη πλήθους εγγραφών με βάση κριτήρια αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ) (getShipsListCount)

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη ή ΑΦΜ εφοπλισμού) και επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών. Μπορεί να δοθεί μόνο ένα κριτήριο αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ)

2.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος
 
Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdHcg)

3. Στοιχεία αδειών ταχυπλόων σκαφών

Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων αδειών ταχυπλόων σκαφών από το Υπουργείο Ναυτιλίας

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Αναζήτηση και λήψη στοιχείων άδειας ταχύπλοου σκάφους με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη (getSpeedBoatLicense)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.» και «Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10709/26-3-2024)

 • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18843/10-4-2023)


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για το Π.Σ. «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22833/27-6-2024) (Β΄3888)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8348/5-3-2024) (Β΄1733/9-3-2024)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.» και «Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5825/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33366/1-8-2022) (ΦΕΚ 4108)