Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1911/Β΄ 28/5/2019 και την Απόφαση (ΑΔΑ: 63ΝΒ46ΜΠ3Ζ-0ΦΥ) της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν/δ 356/1974 ΦΕΚ 90(Α) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)», οι φορείς που βεβαιώνουν έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας. Η Απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει επίσης και τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων στην Ανεξάρτητη Αρχή ώστε να μπορούν ηλεκτρονικά να βεβαιώνουν έσοδα.

Το ΚΕΔ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, διαθέτει τις μεθόδους για την βεβαίωση εσόδων από φορείς, για την ενημέρωση των φορέων ως προς τη βεβαίωση και ως προς την είσπραξη και επίσης για την ενημέρωση των φορέων σχετικά με τις ταυτότητες οφειλής και το ΑΤΒ (Αριθμό Τριπλότυπου Βεβαίωσης). 

Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και είναι όλες απαραίτητες για την ζητούμενη διαλειτουργικότητα.

1.  Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου & τρίτων    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Αποστολή Βεβαίωσης Οφειλής από Φορέα (retrieveKedeAmount)

Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα αποστολής και βεβαίωσης ποσών κατά ΚΕΔΕ (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) από φορέα.

  • Ενημέρωση Φορέα ως προς το ΑΤΒ / κλείσιμο ημέρας (retrieveCloseDay)

Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης του φορέα για τα στοιχεία της βεβαίωσης (ΑΤΒ - Αριθμός Τριπλότυπου Βεβαίωσης κλπ). Η μέθοδος χρησιμοποιείται καθημερινά, για να παίρνει ο φορέας το ΑΤΒ από τις ΔΟΥ και να δημιουργεί την Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης. Επίσης με τη μέθοδο αυτή ο φορέας μπορεί να πάρει αναλυτικά όλες τις γραμμές του Χρηματικού Καταλόγου (Χ.Κ.) με τις Ταυτότητες Οφειλής.

  • Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Βεβαίωση (retrieveVerificationProgress)

Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης του Φορέα για την πορεία και τα στοιχεία της βεβαίωσης.

  • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Είσπραξη (retrievePayProgress)

H μέθοδος δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης του φορέα για την πορεία της είσπραξης (κινήσεις, υπόλοιπο) μιας συγκεκριμένης βεβαίωσης η οποία έχει ήδη αποσταλεί.

  • Αποστολή Ονομάτων Υπογραφόντων από Φορέα (retrieveNames)

H μέθοδος δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης του ΚΕ.Δ. σχετικά με τους υπαλλήλους του φορέα που έχουν δικαίωμα υπογραφής των Βεβαιώσεων που στέλνονται με τη μέθοδο (retrieveKedeAmount).

  • Αποστολή Βεβαίωσης Οφειλής από Φορέα - Διαμετακομιστικό Κόμβο (retrieveKedeHub)

2.  Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης από Φορέα   (Είναι υπηρεσίες για την Διαγραφή Οφειλών από Φορέα).

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλών από Φορέα (deleteKedeAmount)

  • Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Διαγραφή Οφειλών (deleteKedeProgress)

  • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση Διαγραφής (deleteKedeComplete)

  • Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλών από Φορέα - Διαμετακομιστικό κόμβο (deleteKedeHub)