Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι οργανωμένες και παρέχονται σε διαφορετικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών VIP, PLATINUM, GOLD.

Η ανάλυση των υπηρεσιών ανά επίπεδο απεικονίζεται στον πίνακα: Προσφερόμενες Υπηρεσίες - G Cloud Service Tiers

1.  Gold / Platinum: Δημιουργία και διάθεση περιβάλλοντος εικονικής υποδομής, με υποβολή αιτημάτων σχετικών με την παραμετροποίηση όλων των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου και διαμεσολάβηση της τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΠΣ για την υλοποίηση αυτών.

2.  Vip: Δημιουργία και διάθεση περιβάλλοντος εικονικής υποδομής με δυνατότητα διάθεσης εικονικού firewall που διαχειρίζεται ο ίδιος ο πελάτης

Επιπρόσθετα των ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το έργο G-Cloud στην πλήρη του ανάπτυξη λειτουργεί σε data center προδιαγραφών επιπέδου tier 3, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση των παρεχόμενων εικονικών υποδομών.
  • Το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση το πρότυπο σύστημα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ISO 20000, εξασφαλίζοντας αποδεκτό προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής.

H παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, συνεπικουρείται από τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών reporting, asset management & capacity planning, παρακολούθησης SLA, accounting & billing.

Όσον αφορά στις υποδομές διαδικτυακής σύνδεσης η ΓΓΠΣ συνδέεται στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», με διπλής όδευσης οπτικό δακτύλιο τεχνολογίας Metro Ethernet, ταχύτητας 1.5 Gbps, με δυνατότητα επαύξησης ταχύτητας στα 10 Gbps. Όλος ο εξοπλισμός διασύνδεσης στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (active-standby).