Διαδικτυακές Υπηρεσίες: e-Παράβολο

e-Παράβολο

Υπηρεσία e-Παράβολο

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τρεις διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου:

1. Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων

 Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στις τράπεζες και στους φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να δημιουργούν παράβολα και περιλαμβάνει: 

την ανάκτηση της δενδροειδούς δομής των διαθέσιμων τύπων παραβόλων (φορείς – κατηγορίες – τύποι) (fetchAll - fetchForeis- fetchCategory- fetchTypes), 
τη δημιουργία νέου παραβόλου (createParavolo), 
την ανάκτηση κατάστασης παραβόλου (με βάση το μοναδικό κωδικό πληρωμής του) (getParavoloStatus), 
τη δημιουργία νέου παραβόλου με ελάχιστα στοιχεία (με ΑΦΜ και επιβεβαίωση στα «στοιχεία του αιτούντος (συναλλασσόμενου)» μέσω εναλλακτικών καναλιών (createShortParavolo), 
την ανάκτηση του τύπου παραβόλου (getParavoloTypeInfo)

2. Αναζήτηση / Δέσμευση / Επιστροφή e-Παραβόλου από Φορέα

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου για την αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-παραβόλων και περιλαμβάνει: 

την αναζήτηση παραβόλων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (searchParavolo), 
τη δέσμευση παραβόλων  (useParavolo),
τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων (ολικής ή μερικής) σε δεσμευμένα παράβολα (refundParavolo),
τη διαδικασία αναζήτησης των ΑΛΕ για μερική επιστροφή (askRefundParavolo)

3. Στατιστικά e-Παραβόλου

 Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει: 

την ανάκτηση του κωδικού του Φορέα στο e-παράβολο (getForeasId),
την εύρεση τύπων παραβόλων και ΑΛΕ (getTypesKaes),
την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getPaidParav),
την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν και δεσμεύτηκαν από τον φορέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getUsedParav),
την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν, δεσμεύτηκαν και έχει γίνει μερική ή ολική επιστροφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getRefundParav)