Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά (Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών:

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα Λήψης:

 

 • Πιστοποιητικού Γέννησης (μόνο πληροφορίες) - Μέθοδος getBirthCertificate

 • Πλήθους Τέκνων – Μέθοδος getChildrenCount

 • Στοιχείων Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο δεδομένα) - Μέθοδος getMaritalStatusCertificate

 • Στοιχείων Εγγυτέρων συγγενών είτε με ΑΜΚΑ είτε με Προσωπικά Στοιχεία – Μέθοδοι getClosestRelatives και getClosestRelativesByPerson

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων - Μέθοδος findFamilyRegParent

Επιστρέφει λίστα με όλες τις μερίδες όπου το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο με οποιοδήποτε είδος εγγραφής (κανονική, ενδεικτική κλπ), ενεργό ή διαγραμμένο. Επίσης, επιστρέφει τις μερίδες όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι γονείς του (κανονικές, ενδεικτικές, ενεργές ή διαγραμμένες)

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας - Μέθοδος getMaritalRegByMerida, καθώς και

 • Εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας– Μέθοδος getMaritalStatusChildrenRecs

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.                    6ΑΒΝ46ΜΤΛΠ-Α20

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                     9ΟΤΨ46ΜΤΛΠ-ΞΚΧ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                     6Σ4Φ46ΜΤΛΠ-90Υ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                    Ρ13146ΜΤΛΠ-Γ1Κ

 • Διάθεση ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α.                   9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ

 • Διάθεση ws στο Ν.Σ.Κ.                       9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 • Διάθεση ws στο Μ.Τ.Σ.                        6Ζ2Ξ46ΜΤΛΠ-ΥΞΕ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε   (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΕΚ Β' 1408/15-4-2020)    (ΥΑ 8011/31-3-2020   ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση   ws στο  Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 5336/3-12-2020)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε /Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ.Εσωτερικών στο Π.Σ. "ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)