Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών:

 

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνου Συμβίωσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getAgreementRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getBirthRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getDeathRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getMarriageRecords)

•    Αναζήτηση  Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  άτομο-Ονοματεπώνυμο και Ημ/νια Γέννησης (getDeathRecordsByPersons)

•    Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  ΑΦΜ, (getDeathRecordsByAfm)

•    Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με ΑΜΚΑ, (getDeathRecordsByAmka)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία και ημ. Θανάτου (getDeathRecordsByPersonAndDates)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

   

Υπουργικές Αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (ΦΕΚ Β' 1940/21-5-2020)   (ΥΑ 11655/12-5-2020   ΑΔΑ: 9ΝΞΨ46ΜΤΛΠ-57Ν)

  • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ. Εσωτερικών στο Π.Σ. “ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)