Στοιχεία εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων από το Π.Σ. "Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του πληροφοριακού Συστήματος  «ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» στοιχεία σχετικά με την διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployees)

Η μέθοδος (getEmployees) καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση των στοιχείων σχετικών με την εργασία του υπαλλήλου.

  • Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployeesExtended)

Η μέθοδος (getEmployeesExtended) καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση επιπλέον πληροφοριών για το συγκεκριμένο υπάλληλο, σχετικών με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του.

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)