Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. «Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας» , η οποία παρέχει τα στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ  (getEduDept) με βάση τον κωδικό κατηγορίας τμημάτων και προαιρετικά το λεκτικό φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων, η οποία επιστρέφει στοιχεία για όλα τα τμήματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από το Υπουργείο Παιδείας.

 

2. «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας», η οποία παρέχει τα στοιχεία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Λήψη στοιχείων Ακαδημαϊκής ταυτότητας με βάση τον ΑΜΚΑ (inspectAcademicAmka) η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον ΑΜΚΑ
 • Λήψη βασικών στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidBasic) η οποία επιστρέφει τα βασικά στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Λήψη πλήρων στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidFull) η οποία επιστρέφει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 

3. «Λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για καταρτιζόμενους που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Έλεγχος εγγραφής - ανανέωσης εγγραφής ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentIsActive) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή συνδυασμό ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Έλεγχος αποφοίτησης - ειδικότητας ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentHasVek) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή  συνδυασμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Λήψη πλήρων στοιχείων καταρτιζόμενου (iekStudentDetail) με βάση τον ΑΜΚΑ και το έτος φοίτησης, η οποία επιστρέφει όλα τα στοιχεία του καταρτιζόμενου για το συγκεκριμένο έτος φοίτησης

 

4. «Άδειες λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ. και Κολλεγίων και Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για τις εν ενεργεία άδειες λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), Κολλεγίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη αναλυτικών στοιχείων μιας ενεργής άδειας λειτουργείας Κ.Δ.Β.Μ., Κολλεγίου ή Ι.Ε.Κ., (getLicInfoByCertCode), η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον κωδικό της άδειας

 

5.  Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Παν/μια Ελλάδος

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • 'Ελεγχος Ακαδημαικής Ιδιότητας με χρήση του αριθμού ΑΜΚΑ (inspectAmka)
 • Έλεγχος της εγκυρότητας ενός academic id ή ΑΜΚΑ φοιτητή/ακαδημαικού/ερευνητή επιστρέφοντας μόνο true/false (inspectAcademicIdNoCd)
 • Λήψη Εκτεταμένων πληροφοριών Φοιτητή/Ακαδημαικού/Ερευνητή (inspectAcademicId)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του ΚΕΔ  της ΓΓΠΣΔΔ (19736/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20804/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20798/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα II – δικαιούχοι» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20795/26-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» και «Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας / Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (e-ΕΦΚΑ)  [6ΒΧΔ46ΜΤΛΠ-Ψ0Ε]

 • Έγκριση διάθεσης ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18875/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2353/12-4-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους» στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 41855/14-10-2022) (ΦΕΚ 5379)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα II – δικαιούχοι» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33634/3-8-2022) (ΦΕΚ 4182)

 • Διάθεση της ws “Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος” στον e-ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)
 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΥΑ 30746/17-3-2021) (ΦΕΚ 1046/2021)