Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. «Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας» , η οποία παρέχει τα στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ  (getEduDept) με βάση τον κωδικό κατηγορίας τμημάτων και προαιρετικά το λεκτικό φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων, η οποία επιστρέφει στοιχεία για όλα τα τμήματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από το Υπουργείο Παιδείας.

 

2. «Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας», η οποία παρέχει τα στοιχεία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Λήψη στοιχείων Ακαδημαϊκής ταυτότητας με βάση τον ΑΜΚΑ (inspectAcademicAmka) η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον ΑΜΚΑ
 • Λήψη βασικών στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidBasic) η οποία επιστρέφει τα βασικά στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Λήψη πλήρων στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, (inspectAcademicidFull) η οποία επιστρέφει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 

3. «Λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για καταρτιζόμενους που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • Έλεγχος εγγραφής - ανανέωσης εγγραφής ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentIsActive) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή συνδυασμό ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Έλεγχος αποφοίτησης - ειδικότητας ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentHasVek) με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ/ΑΔ ή  συνδυασμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων
 • Λήψη πλήρων στοιχείων καταρτιζόμενου (iekStudentDetail) με βάση τον ΑΜΚΑ και το έτος φοίτησης, η οποία επιστρέφει όλα τα στοιχεία του καταρτιζόμενου για το συγκεκριμένο έτος φοίτησης

 

4. «Άδειες λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ. και Κολλεγίων και Ι.Ε.Κ.», η οποία παρέχει πληροφορίες για τις εν ενεργεία άδειες λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), Κολλεγίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • Λήψη αναλυτικών στοιχείων μιας ενεργής άδειας λειτουργείας Κ.Δ.Β.Μ., Κολλεγίου ή Ι.Ε.Κ., (getLicInfoByCertCode), η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον κωδικό της άδειας

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» και «Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας / Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  [6ΒΧΔ46ΜΤΛΠ-Ψ0Ε]

 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της ws “Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος” στον e-ΕΦΚΑ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)
 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΦΕΚ 1046/2021)