ΕΦΚΑ - Εγκρίσεις Γ. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. 2023 - 2021


 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» & «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (54186/18-12-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα Υπαλλήλων ΟΠΕΚΑ» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (50990/27-11-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ - ΕΦΚΑ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (50991/27-11-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Τουρισμός για όλους», στο πληροφοριακό σύστημα Tourism4all της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (43709/6-10-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνάς ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (43724/6-10-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (43715/6-10-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ ΕΣΟΔΩΝ Α.Α.Δ.Ε.» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (42016/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (29675/20-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26793/2-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26798/2-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26797/2-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19734/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13017/14-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32799/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16012/29-4-2022)

 • Έγκριση  διάθεσης  ws  «Υπηρεσία  βεβαίωσης  προϋπηρεσίας  μισθωτών υπαλλήλων»  του  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ),  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  (43006/3-12-2021  ΑΔΑ: 6ΨΕΨ46ΜΤΛΠ-ΑΡΧ