Στοιχεία από ΕΦΚΑ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσία Ασφαλιστική ενημερότητα

Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων Ασφαλιστικής Ενημερότητας από άλλους φορείς του Δημοσίου και παρέχεται από τον ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (addInsuranceApplicationEmp)

 • Αίτηση Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (addInsuranceApplicationCon)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (retrieveInsuranceApplicationEmp)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (retrieveInsuranceApplicationCon)

 • Επιβεβαίωση Αίτηση Βεβαίωσης, (checkInsuranceApplication)

2. Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων 

Παρέχει την βεβαίωση προϋπηρεσίας υπαλλήλων από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας και ασφαλιστικής ιστορίας υπαλλήλων,  (requestPrevEmploymentCert)
 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τις ανάγκες ελέγχου εγγραφής σε καταλόγους Ελλήνων εξωτερικού (μόνο για ΥΠΕΣ) (requestPrevEmpCertYpes)

3. Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης    

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (retrieveInsuranceStatement)

 4. Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ (για ΑΣΕΠ)    

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ (getValidDisabilityCertification)

5. Υπηρεσία στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων (μόνο για ΕΓΔΙΧ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων αποδοχών για τους συνταξιούχους (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryPensEmpInfo)
 • Λήψη στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryEmpInfo)

6. Υπηρεσία Απογραφή εργοδοτών 

Παρέχει στοιχεία απογραφής εργοδοτών και προορίζεται μόνο για το ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων με βάση εγγραφής στοιχείων υπάλληλο, (registerEmployer)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16012/29-4-2022)

  • Έγκριση  διάθεσης  ws  «Υπηρεσία  βεβαίωσης  προϋπηρεσίας  μισθωτών υπαλλήλων»  του  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ),  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  (43006/3-12-2021  ΑΔΑ: 6ΨΕΨ46ΜΤΛΠ-ΑΡΧ

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 9930/15-3-2022   ΩΤΔΥ46ΜΤΛΠ-ΛΦ5) (ΦΕΚ 1256/Β/17-3-2022)

  • Διάθεση ws “Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων” του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΑ 26240 / 2-8-2021) (ΦΕΚ 3520)