Στοιχεία από ΕΦΚΑ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσία Ασφαλιστική ενημερότητα

Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων Ασφαλιστικής Ενημερότητας από άλλους φορείς του Δημοσίου και παρέχεται από τον ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (addInsuranceApplicationEmp)

 • Αίτηση Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (addInsuranceApplicationCon)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (retrieveInsuranceApplicationEmp)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (retrieveInsuranceApplicationCon)

 • Επιβεβαίωση Αίτηση Βεβαίωσης, (checkInsuranceApplication)

2. Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων 

Παρέχει την βεβαίωση προϋπηρεσίας υπαλλήλων από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας και ασφαλιστικής ιστορίας υπαλλήλων,  (requestPrevEmploymentCert)
 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τις ανάγκες ελέγχου εγγραφής σε καταλόγους Ελλήνων εξωτερικού (μόνο για ΥΠΕΣ) (requestPrevEmpCertYpes)

 3. Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ     

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ (getValidDisabilityCertification)

4. Υπηρεσία στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων (μόνο για ΕΓΔΙΧ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων αποδοχών για τους συνταξιούχους (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryPensEmpInfo)
 • Λήψη στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryEmpInfo)

5. Υπηρεσία Απογραφή εργοδοτών 

Παρέχει στοιχεία απογραφής εργοδοτών και προορίζεται μόνο για το ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων με βάση εγγραφής στοιχείων υπάλληλο, (registerEmployer)

 

6.  Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (retrieveInsuranceStatement)
 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με βάση τον ΑΦΜ (retrieveInsuranceStatementAfm)
 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με κρατήσεις υπέρ ανεργίας και συνεισπραττόντων κλάδων (ws για ΔΥΠΑ) (retrieveInsuranceStatementDypa)

 

7.  Χορήγηση επιδόματος μητρότητας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης Γέννησης

Υπηρεσία χορήγησης επιδόματος μητρότητας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης Γέννησης από τον ΕΦΚΑ (μόνο για ΗΔΙΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Καταχώρηση νέας αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος λοχείας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας (e-ΕΦΚΑ)(grantMaternityBenefit)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ ΕΣΟΔΩΝ Α.Α.Δ.Ε.» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (42016/26-9-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (29675/20-6-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26793/2-6-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26798/2-6-2023)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26797/2-6-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/17-5-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19734/19-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13017/14-3-2023)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32799/26-7-2022)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16012/29-4-2022)

  • Έγκριση  διάθεσης  ws  «Υπηρεσία  βεβαίωσης  προϋπηρεσίας  μισθωτών υπαλλήλων»  του  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ),  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  (43006/3-12-2021  ΑΔΑ: 6ΨΕΨ46ΜΤΛΠ-ΑΡΧ

  Υπουργικές Αποφάσεις

   

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ ΕΣΟΔΩΝ Α.Α.Δ.Ε.» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 30294/23-6-2023) (ΦΕΚ 4150/23-6-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24761/19-5-2023) (ΦΕΚ 3424/22-5-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 24567/18-5-2023) (ΦΕΚ 3359/19-5-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκηση (ΥΑ 23395/11-5-2023) (ΦΕΚ 3200/15-5-2023)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19326/12-4-2023) (ΦΕΚ 2740/25-4-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Τουρισμός για όλους», στο πληροφοριακό σύστημα Tourism4all της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3961/31-1-2023) (ΦΕΚ 562/6-2-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3950/31-1-2023) (ΦΕΚ 525/3-2-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 38353/26-9-2022) (ΦΕΚ 5103)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32407/22-7-2022) (ΦΕΚ 4055)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 26706/23-6-2022) (ΦΕΚ 3326)

  • Διάθεση ws «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20762/27.5.2022) (ΦΕΚ 2683)
  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνάς ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 19304/19.5.2022) (ΦΕΚ Β 2565/24.5.2022)

   Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 9930/15-3-2022   ΩΤΔΥ46ΜΤΛΠ-ΛΦ5) (ΦΕΚ 1256/Β/17-3-2022)

  • Διάθεση ws “Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων” του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 26240 / 2-8-2021) (ΦΕΚ 3520)