Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στους Φορείς του Δημοσίου την παρακάτω διαδικτυακή υπηρεσία:

1.  Υπηρεσία για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας, όπου η μέθοδος διαπιστώνει αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος ή όχι και μέχρι ποια ημερομηνία θεωρείται ενήμερος (Afe4Issue)
 • Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, όπου η μέθοδος ελέγχει την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Afe4Validation)
 • Πληροφορίες ΑΦΕ (Afe4VersionInfo)

 

2. Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακ. Ακινήτων

Υπηρεσία ειδικού σκοπού για τη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων (ΑΦΕ5)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Πληροφορίες τρέχουσας έκδοσης της υπηρεσίας (Afe5VersionInfo)
 • Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Afe5Issue)
 • Επαλήθευση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Afe5Validation)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (16011/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (11663/28-3-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ  (10293/17-3-2022    6ΥΣΙ46ΜΤΛΠ-ΩΦΞ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ  (6987/24-2-2022     ΑΔΑ:Ψ27Ψ46ΜΤΛΠ-ΞΜΩ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (5824/17-2-2022     ΑΔΑ:6ΔΙΙ46ΜΤΛΠ-ΣΩΛ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 6988/24-2-2022     ΑΔΑ:63Ψ246ΜΤΛΠ-Η6Δ)

 • Διάθεση ws σε ΔΑΠΕΕΠ, ΑΠΘ, ΤΕΑΠΑΣΑ, Περ. Δυτ. Μακεδονίας, Περ. Πελοποννήσου & Οργ. Λιμ. Ηρακλείου  (36020/8-10-2021   ΑΔΑ:61ΓΧ46ΜΤΛΠ-ΑΕΞ)

 • Διάθεση ws στη Βουλή των Ελλήνων         ΨΡΕΙ46ΜΤΛΠ-Ω6Ν   

 • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ΨΥΙΧ46ΜΤΛΠ-ΜΒΡ

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Λ.Κ.Ε.)  ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμο Βόλου, ΕΦΚΑ    67ΝΣ46ΜΤΛΠ-ΞΙΞ

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» και «Άντληση  στοιχείων  τακτικών  αποδοχών»  στην  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους (35506/6-10-2021  AΔA: ΩΣ2Μ46ΜΤΛΠ-Δ3Γ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου (Αριθμ.22792 ΕΞ 2022/7.6.2022) (ΦΕΚ Β΄ 2924)

 • Διάθεση ws  «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στους Δήμους Χανίων, Κιλκίς, Παιονίας, Αμυνταίου, Σερρών, Αριστοτέλη, Κορδελιού-Ευόσμου, Φυλής, Βύρωνα, Φούρνων (ΥΑ 19306/19.5.2022) (ΦΕΚ 2607)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 10948/22-3-2022) (ΦΕΚ 1422/24-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (ΥΑ 9958/15-3-2022  ΨΣΤΘ46ΜΤΛΠ-ΨΔΩ) (1256/Β/17-3-2022

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 7450/28-2-2022) (ΦΕΚ 1005/4-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 6471/22-2-2022) (ΦΕΚ 887/25-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2870/28-1-2022) (ΦΕΚ 344/1-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2060/19.1.2022) (Β΄ 278/28-1-2022)
 • Διάθεση ws σε φορείς του δημοσίου (ΥΑ 2061/19-1-2022) (ΦΕΚ 262/28-1-2022)

 • Διάθεση ws στη Βουλή  των Ελλήνων  (ΦΕΚ 794 Β΄/12-3-2020)    (Y.A.: 5242 ΕΞ 2020/5-3-2020   ΑΔΑ: 67Κ846ΜΤΛΠ-Ρ1Φ)

 • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Υ.Α.:16658 ΕΞ 2020  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Μ.Π.  (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμος Βόλου, ΕΦΚΑ   (ΨΤΦΧ46ΜΤΛΠ-ΤΓΟ)  (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)

 • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου (ΥΑ 23484/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)

 • Διάθεση ws  στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΥΑ 26239/2-8-2021) (ΦΕΚ 3520/2021)