Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στους Φορείς του Δημοσίου την παρακάτω διαδικτυακή υπηρεσία:

1.  Υπηρεσία για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας, όπου η μέθοδος διαπιστώνει αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος ή όχι και μέχρι ποια ημερομηνία θεωρείται ενήμερος (Afe4Issue)
 • Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, όπου η μέθοδος ελέγχει την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Afe4Validation)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (16011/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (11663/28-3-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ  (10293/17-3-2022    6ΥΣΙ46ΜΤΛΠ-ΩΦΞ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ  (6987/24-2-2022     ΑΔΑ:Ψ27Ψ46ΜΤΛΠ-ΞΜΩ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (5824/17-2-2022     ΑΔΑ:6ΔΙΙ46ΜΤΛΠ-ΣΩΛ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 6988/24-2-2022     ΑΔΑ:63Ψ246ΜΤΛΠ-Η6Δ)

 • Διάθεση ws σε ΔΑΠΕΕΠ, ΑΠΘ, ΤΕΑΠΑΣΑ, Περ. Δυτ. Μακεδονίας, Περ. Πελοποννήσου & Οργ. Λιμ. Ηρακλείου  (36020/8-10-2021   ΑΔΑ:61ΓΧ46ΜΤΛΠ-ΑΕΞ)

 • Διάθεση ws στη Βουλή των Ελλήνων         ΨΡΕΙ46ΜΤΛΠ-Ω6Ν   

 • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ΨΥΙΧ46ΜΤΛΠ-ΜΒΡ

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Λ.Κ.Ε.)  ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμο Βόλου, ΕΦΚΑ    67ΝΣ46ΜΤΛΠ-ΞΙΞ

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» και «Άντληση  στοιχείων  τακτικών  αποδοχών»  στην  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους (35506/6-10-2021  AΔA: ΩΣ2Μ46ΜΤΛΠ-Δ3Γ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 10948/22-3-2022) (ΦΕΚ 1422/24-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (ΥΑ 9958/15-3-2022  ΨΣΤΘ46ΜΤΛΠ-ΨΔΩ) (1256/Β/17-3-2022

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 7450/28-2-2022) (ΦΕΚ 1005/4-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 6471/22-2-2022) (ΦΕΚ 887/25-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2870/28-1-2022) (ΦΕΚ 344/1-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2060/19.1.2022) (Β΄ 278/28-1-2022)
 • Διάθεση ws σε φορείς του δημοσίου (ΥΑ 2061/19-1-2022) (ΦΕΚ 262/28-1-2022)

 • Διάθεση ws στη Βουλή  των Ελλήνων  (ΦΕΚ 794 Β΄/12-3-2020)    (Y.A.: 5242 ΕΞ 2020/5-3-2020   ΑΔΑ: 67Κ846ΜΤΛΠ-Ρ1Φ)

 • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Υ.Α.:16658 ΕΞ 2020  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Μ.Π.  (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμος Βόλου, ΕΦΚΑ   (ΨΤΦΧ46ΜΤΛΠ-ΤΓΟ)  (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)

 • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου (ΥΑ 23484/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)

 • Διάθεση ws  στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΥΑ 26239/2-8-2021) (ΦΕΚ 3520/2021)