Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στους Φορείς του Δημοσίου την παρακάτω διαδικτυακή υπηρεσία:

1.  Υπηρεσία για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας, όπου η μέθοδος διαπιστώνει αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος ή όχι και μέχρι ποια ημερομηνία θεωρείται ενήμερος (Afe4Issue)
 • Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, όπου η μέθοδος ελέγχει την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Afe4Validation)
 • Πληροφορίες ΑΦΕ (Afe4VersionInfo)

 

2. Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακ. Ακινήτων

Υπηρεσία ειδικού σκοπού για τη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων (ΑΦΕ5)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Πληροφορίες τρέχουσας έκδοσης της υπηρεσίας (Afe5VersionInfo)
 • Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Afe5Issue)
 • Επαλήθευση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Afe5Validation)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ” της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42015/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24743/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15274/27-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13407/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13018/14-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32798/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (37797/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32796/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16011/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (11663/28-3-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (10293/17-3-2022    6ΥΣΙ46ΜΤΛΠ-ΩΦΞ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (6987/24-2-2022     ΑΔΑ:Ψ27Ψ46ΜΤΛΠ-ΞΜΩ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (5824/17-2-2022     ΑΔΑ:6ΔΙΙ46ΜΤΛΠ-ΣΩΛ)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (6988/24-2-2022     ΑΔΑ:63Ψ246ΜΤΛΠ-Η6Δ)

 • Έγκριση διάθεσης ws σε ΔΑΠΕΕΠ, ΑΠΘ, ΤΕΑΠΑΣΑ, Περ. Δυτ. Μακεδονίας, Περ. Πελοποννήσου & Οργ. Λιμ. Ηρακλείου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (36020/8-10-2021   ΑΔΑ:61ΓΧ46ΜΤΛΠ-ΑΕΞ)

 • Έγκριση διάθεσης ws στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ    ΨΡΕΙ46ΜΤΛΠ-Ω6Ν   

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΨΥΙΧ46ΜΤΛΠ-ΜΒΡ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Λ.Κ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Έγκριση διάθεσης ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμο Βόλου, ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ    67ΝΣ46ΜΤΛΠ-ΞΙΞ

 • Έγκριση διάθεσης ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» και «Άντληση  στοιχείων  τακτικών  αποδοχών»  στην  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (35506/6-10-2021  AΔA: ΩΣ2Μ46ΜΤΛΠ-Δ3Γ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41251/19-9-2023) (ΦΕΚ 5639/25-9-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 17267/4-4-2023) (ΦΕΚ 2990/8-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 30278/23-6-2023) (ΦΕΚ 4149/23-6-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17398/4-4-2023) (ΦΕΚ 2221/6-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3950/31-1-2023) (ΦΕΚ 525/3-2-2023)

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 1888/17-1-2023) (ΦΕΚ 245/20-1-2023)

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 35177/25-8-2022) (ΦΕΚ 4587)

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33512/2-8-2022) (ΦΕΚ 4162)

 • Διάθεση ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 22792 ΕΞ 2022/7.6.2022) (ΦΕΚ Β΄ 2924)

 • Διάθεση ws  «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στους Δήμους Χανίων, Κιλκίς, Παιονίας, Αμυνταίου, Σερρών, Αριστοτέλη, Κορδελιού-Ευόσμου, Φυλής, Βύρωνα, Φούρνων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19306/19.5.2022) (ΦΕΚ 2607)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 10948/22-3-2022) (ΦΕΚ 1422/24-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 9958/15-3-2022  ΨΣΤΘ46ΜΤΛΠ-ΨΔΩ) (1256/Β/17-3-2022

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 7450/28-2-2022) (ΦΕΚ 1005/4-3-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 6471/22-2-2022) (ΦΕΚ 887/25-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2870/28-1-2022) (ΦΕΚ 344/1-2-2022)

 • Διάθεση ws “Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας” σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2060/19.1.2022) (Β΄ 278/28-1-2022)

 • Διάθεση ws σε φορείς του δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2061/19-1-2022) (ΦΕΚ 262/28-1-2022)

 • Διάθεση ws στη Βουλή  των Ελλήνων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΦΕΚ 794 Β΄/12-3-2020)    (5242 ΕΞ 2020/5-3-2020   ΑΔΑ: 67Κ846ΜΤΛΠ-Ρ1Φ)

 • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (Υ.Α.:16658 ΕΞ 2020  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Μ.Π., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (Υ.Α.: 16662 ΕΞ 2020)  (ΦΕΚ  2643 Β΄/30-6-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 33501/27-11-2020) (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμος Βόλου, ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (32672/19-11-2020)  (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)

 • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23484/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)

 • Διάθεση ws  στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 26239/2-8-2021) (ΦΕΚ 3520/2021)