Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέων Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσομένων, η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο συντονισμός των τεχνικών δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών, η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών, η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

(α) Τμήμα Α’- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών,

(β) Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και

(γ) Τμήμα Γ’- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας.

(α) Τμήμα Α’- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης,

(β) τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών τόσο αυτών που υλοποιούνται εσωτερικά στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όσο και αυτών που υλοποιούνται από τρίτους,

(γ) την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης,

(δ) τον έλεγχο των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών, (ε) τον καθορισμό των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες,

(στ) την τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών,

(ζ) την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών,

(η) την αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα,

(θ) την ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ των μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και (ι) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.

(β) Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την εφαρμογή πλαισίου, εργαλείων γενικής εφαρμογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών,

(β) τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,

(γ) τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,

(δ) τις συναλλαγές μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G),

(ε) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,

(στ) τη δημιουργία και διαχείριση Μητρώου για την καταχώρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας) σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

(ζ) την τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη και διαχείριση του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ενιαίου περιβάλλοντος (υποδομή) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,

(η) την τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

θ) τη συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συστήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, προωθώντας συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα όπου αυτές απαιτούνται,

(ι) την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της τεχνικής διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου,

(ια) τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου,

(ιβ) τον τεχνικό σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιγ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους,

(ιδ) τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για τεχνικά θέματα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ιε) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη του μηχανισμού ηλεκτρονικών πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλους φορείς του Δημοσίου καθώς και για την υποστήριξη του μοναδικού σημείου υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες και λειτουργίας ως κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(ιστ) τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης,

(ιζ) τη διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και τη διαχείριση του περιεχομένου, τη γενική εποπτεία, τη φροντίδα και έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιη) τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και

(ιθ) την εισήγηση για έγκριση ή μη αιτημάτων διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας αρχείων δεδομένων, μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) ενημερώνοντας τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου.

(γ) Τμήμα Γ’- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού,

(β) τη συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους,

(γ) τον καθορισμό των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

(δ) την εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

(ε) την υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για τη μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

(στ) τον έλεγχο και τη μέτρηση συμμόρφωσης διαδικασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών,

(ζ) τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (η) την καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού,

(θ) την εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ) και

(ι) τον καθορισμό σε εθνικό επίπεδο της πολιτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων μιας Εθνικής Αρχής PEPPOL (PEPPOL Authority) σε συνεργασία με το Τμήμα Β’ της ίδιας Διεύθυνσης και το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).