Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις τομεακές εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις οριζόντιες εφαρμογές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν υποστηρίζονται από τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις, η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσομένων και οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών.

Η Διεύθυνση Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

(α) Τμήμα Α’- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,

(β) Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης,

(γ) Τμήμα Γ’ - Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης και

(δ) Τμήμα Δ’- Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτής Διακυβέρνησης.

(α) Τμήμα Α’- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης δημόσιας διοίκησης (π.χ. Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, Κόμβος για ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης, Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού [HRMS], Απογραφή, αξιολόγηση, κινητικότητα κ.ά.) σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, και τις επιμέρους συναρμόδιες μονάδες του Υπουργείου, όπου αυτή απαιτείται,

(β) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών (CRMS), κ.ά.),

(γ) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και

(δ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

(β) Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ, Εθνική Ψηφιακή Πύλη, e-gov Portal),

(β) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

(γ) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

(δ) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.- Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με την καθ’ ύλη οργανική μονάδα του Υπουργείου,

(ε) την τεχνική υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν τα τεχνικά θέματα του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και τις καθ’ ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου,

(στ) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια μονάδα του Υπουργείου,

(ζ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,

(η) την τεχνική διασύνδεση των Κ.Ε.Π. με καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης,

(θ) τη βελτίωση σε τεχνολογικό επίπεδο της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και με την καθ’ ύλην αρμόδια μονάδα του Υπουργείου και

(ι) την παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.

(γ) Τμήμα Γ΄- Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης με αρμοδιότητες:

(α) τον τεχνολογικό σχεδιασμό και την εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημάτων στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης,

(β) την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,

(γ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση οριζόντιων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων,

(δ) τη διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,

(ε) την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημόσιων Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Φορέων που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους υπαλλήλους των οργανικών τους μονάδων μέσω συμφωνιών και συνεργασιών,

(στ) τον τεχνικό σχεδιασμό της υποδομής, τη διαχείριση και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που αφορά στην Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) σε συνεργασία με αυτήν,

(ζ) την τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου των χρηστών (πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν τεχνικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης, διαχείρισης και χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής,

(η) την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του εθνικού κόμβου eIDAS, τον συντονισμό και την τεχνική παρακολούθηση της διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αυτόν καθώς και τον συντονισμό και την τεχνική παρακολούθηση της διασύνδεσης με τους αντίστοιχους κόμβους των άλλων Κρατών- Μελών και

(θ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

(δ) Τμήμα Δ΄- Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητες:

(α) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με υλοποίηση των πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που θα εκδοθούν,

(β) τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων συμβατών με τα πρότυπα της ανοικτής διακυβέρνησης με σκοπό την προαγωγή της ανοικτής διακυβέρνησης και των ανοικτών δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση,

(γ) την υποβολή και προώθηση της εφαρμογής τεχνικών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

(δ) την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τεχνικά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε συνεργασία με τις ΟΔΕ Διαύγεια των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(ε) την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,

(στ) τη διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών των ανοιχτών δεδομένων των Υπουργείων,

(ζ) την υποβολή προτάσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων Δράσης της πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership - OGP) για δράσεις που αφορούν στα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

(η) την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination - ELRC) μέσω της συλλογής γλωσσικών πόρων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της τροφοδότησης της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.