Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

(α) Τμήμα Α’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων, εντός του οποίου λειτουργεί το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων,

(β) Τμήμα Β’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και

(γ) Τμήμα Γ’- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών.

 

(α) Τμήμα Α’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων, έχει τις αρμοδιότητες:

που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών διοικητικής Πληροφόρησης, μισθοδοσίας (Υπουργείου Οικονομικών και των εφαρμογών που υποστηρίζουν την Ενιαία Αρχής Πληρωμής), ηλεκτρονικών πληρωμών, Οικονομικού Εγκλήματος, παρακολούθησης μεταφοράς καυσίμων-GPS καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (εξαιρουμένων των λειτουργιών Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέματα των ελέγχων (πρώην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) και της φορολογικής πολιτικής και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, και συγκεκριμένα τις εξής:

(α) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,

(β) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,

(γ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,

(δ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,

(ε) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

(στ) την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,

(ζ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Στο Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων και

(β) το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων που αφορούν στην πάταξη της λαθρεμπορίας προϊόντων που σχετίζεται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

4. Το Τμήμα Β’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων έχει τις αρμοδιότητες:

που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων, Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέματα Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, και συγκεκριμένα:

(α) το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,

(β) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,

(γ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,

(δ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,

(ε) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

(στ) την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία και

(ζ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

(γ) Τμήμα Γ’- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών έχει τις αρμοδιότητες:

που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών βεβαίωσης Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και πληρωμής αυτών, πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Πόθεν Έσχες, και συγκεκριμένα:

(α) το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,

(β) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,

(γ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,

(δ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,

(ε) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

(στ) την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,

(ζ) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών και

(η) τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.