Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής:

 1. Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων/έργων και προγραμμάτων.
 2. Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής.
 3. Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών Φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων
 4. Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενο με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του Υπουργείου και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον καθ' ύλην αρμόδιο Τομεακό Γραμματέα στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
 5. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά το σχεδιασμό πράξεων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων/Έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 8. Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων.
 9. Ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων πράξεων/έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής.
 10. Η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και των πράξεων/έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου.
 11. Η μέριμνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμός μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
 12. Η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
 13. Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών.
 14. Η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.