ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 GENERAL SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF FINANCE
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS DIRECTORATE
 

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την ανάπτυξη και οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, τον προγραμματισμό σύναψης αναθεώρησης διεθνών οικονομικών συμφωνιών ή συμβάσεων, την εισήγηση της κύρωσής τους και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων
β) Τμήμα Τελωνειακών Θεμάτων

International Economic Relations Directorate is the competent authority for the negotiation, the conclusion, the monitoring of the application as well as for the interpretation of the international Agreements/Conventions for the avoidance of double taxation of income and capital.
The so-called Directorate is organized in two Sections, the following:
a) Tax Affairs Section
b) Customs Affairs Section

Α. Αποστολή/ Στόχοι

Β. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Γ. Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Δ. Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Ε. Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας

ΣΤ. Συμφωνία ΕΚ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ

Ζ. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι

A. Missions/ Tasks

B. Conventions for the Avoidance of Double Taxation

C. Forms for Double Taxation Conventions

D. Taxation of savings income in the form of interest payments

E. Mutual Assistance of the competent authorities of the European Union member states in the field of direct taxation

F. EC-Swiss Confederation Agreement providing for measures equivalent to those laid down in Directive 2003/48/EC

G. Decisions and Circulars (available in Greek only)

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων