ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC REVENUE
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS DIRECTORATE
 

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την ανάπτυξη και οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, τον προγραμματισμό σύναψης αναθεώρησης διεθνών οικονομικών συμφωνιών ή συμβάσεων, την εισήγηση της κύρωσής τους και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων
β) Τμήμα Τελωνειακών Θεμάτων
γ) Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας

International Economic Relations Directorate is the competent authority for the negotiation, the conclusion, the monitoring of the application as well as for the interpretation of the international Agreements/Conventions for the avoidance of double taxation of income and capital.
The so-called Directorate is organized in two Sections, the following:
a) Tax Affairs Section
b) Customs Affairs Section

Α. Αποστολή/ Στόχοι

Β. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Γ. Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Δ. Συμφωνία ΕΚ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ

A. Missions/ Tasks

B. Conventions for the Avoidance of Double Taxation

C. Forms for Double Taxation Conventions

D. EC-Swiss Confederation Agreement providing for measures equivalent to those laid down in Directive 2003/48/EC

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων